เอกสาร/แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือให้ความยินยอม
หนังสือโอนสิทธิ
คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (เฉพาะเจ้าของเงินประกันและผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นบุคคลเดียวกัน) แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องที่สำนักงานการไฟฟ้า
คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (เฉพาะผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้าแต่ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของเงินประกัน) แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องที่สำนักงานการไฟฟ้า กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้าแต่ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของเงินประกัน
คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องผ่าน website PEA
คำร้องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (เฉพาะผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้าแต่ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของเงินประกัน) แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องผ่าน website PEA กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้าแต่ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของเงินประกัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | Call Center : 1129