ระบบลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า V.2


ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ (บุคคลธรรมดา)

ตรวจสอบสถานะ (กรอกเฉพาะหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า)

ไฟล์เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | Call Center : 1129