ระบบลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า V 2.1


ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ (บุคคลธรรมดา)

ตรวจสอบสถานะ

กรณีบุคคลธรรมดา กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ยื่น/ทำรายการลงทะเบียน

กรณีนิติบุคคล กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขผู้เสียภาษีของผู้ยื่น/ทำรายการลงทะเบียน

ไฟล์เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | Call Center : 1129
V.2.1.0